Podmienky prijatia

Členom SASA sa môže stať akýkoľvek záujemca o sociálnu antropológiu, či už je profesionálnym vedcom alebo nie. Členstvo nie je obmedzené iba na občanov Slovenskej republiky. Záujemca o členstvo musí vyplniť prihlášku, podpísať ju a zaslať na adresu Slovenskej asociácie sociálnych antropológov (Bradáčova 5, 851 02 Bratislava), alebo osobne doručiť ktorémukoľvek členovi Rady SASA. O prijatí rozhoduje Rada SASA na návrh Volebnej a prijímacej komisie.

Prihláška vo formáte .pdf alebo .doc

Zoznam riadnych členov

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601