Komisie SASA

Komisie SASA sa priamo podieľajú na napĺňaní činnosti SASA a organizačne ju zabezpečujú. Členom komisie môže byť akýkoľvek člen SASA. Členov komisií navrhujú predsedovia komisií Rade SASA. Predsedov komisií SASA menuje predseda SASA.

Komisia pre výučbu

Komisia pre etiku

Grantová komisia

Komisia pre edičnú činnosť

Komisia pre rozpočet

Volebná a prijímacia komisia

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601