Speculum 3/2009

Obsah čísla:

Editoriál
Štúdie:
Daša Bombjaková: Mechanizmy autobiografickej pamäti v biografiách žien (na príklade rozprávaní o rodine v kontexte
socialistickej industrializácie)
Tatiana Klamová: Metódy rekonštrukcie kultúrneho dedičstva
Slava Markušová: Prečo ľudia cestujú? Náčrt ťažiskových konceptov v antropológii turizmu
Simona Tupová: Ľudový model emócií
Materiál:
Richard Kotsch: Móda Punku
Barbora Mišáková: Stereotypné obrazy v modernej spoločnosti: žena – blondínka (špeciálne problémy sociálnej antropológie)
Dagmara Popovcová: Rodové stereotypy v reklame
Eseje:
Monika Išová: Odpor a morálne usudzovanie
Rozhovor:
Michal Herceg: Gabriela Kiliánová: Riaditeľ by mal aj vedecky pracovať
Recenzia:
Ivana Balážová: Výstava o výstave - Bruselský sen
Foto:
Lea Lovišková: Fotografické okienko

Číslo 3/2009 na stiahnutie

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601