Slovenská asociácia sociálnej antropológie (v skratke SASA) je občianskym združením v zmysle zákona č. 80/1990 Z.z. o združovaní občanov, ktoré bolo zaregistrované dňa 14. 2. 2007 s registračným číslom VVS/1-900/90-29700, pôvodne pod názvom Slovenská asociácia sociálnych antropológov.

SASA združuje profesionálnych sociálnych antropológov a antropologičky, odborníčky a odborníkov z iných oblastí, ktorí sa o sociálnu antropológiu zaujímajú, študentstvo sociálnej antropológie a príbuzných disciplín, ako aj akýchkoľvek záujemcov a záujemkyne o sociálnu a kultúrnu antropológiu.

Jedným z ústredných cieľov SASA je zvýšiť povedomie o sociálnej antropológii ako takej a jej význame pre spoločnosť. SASA má ambíciu byť zároveň profesionálnym združením, ktoré bude všestranne napomáhať rozvíjaniu antropológie ako vedy, ako aj združením záujemcov a záujemkýň o túto zaujímavú oblasť sociálnych vied.

Orgány SASA

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie (v skratke VZ) tvoria všetci členovia SASA. Medzi kompetencie VZ je schvaľovanie stanov a zmien v stanovách, tiež schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy, rozpočtu a správy o hospodárení, ako aj etického kódexu. VZ volí a odvoláva predsedu alebo predsedníčku, revízora alebo revízorku a prijíma čestných členov a členky.

Rada

Rada je výkonným orgánom SASA. Rada riadi činnosť združenia, zostavuje plán činnosti, výročnú správu, pripravuje návrh rozpočtu, správu o hospodárení, navrhuje prijatie nových členov a členiek, čestných členov a členiek, navrhuje organizačnú štruktúru SASA a určuje výšku členského na daný kalendárny rok.

Predsedníčka alebo predseda

Predsedníctvo SASA je štatutárnym orgánom združenia, je oprávnené konať v mene SASA a zastupuje združenie navonok. Predseda alebo predsedníčka zvoláva a riadi valné zhromaždenia, ako aj stretnutia Rady SASA, a dozerá na činnosť komisií a sekcií združenia.

Revízorka alebo revízor

Revízorka alebo revízor je kontrolným orgánom SASA. Kontroluje hospodárenie a zaobchádzanie s majetkom združenia, zúčastňuje sa zasadnutí Rady SASA. Jej alebo jeho funkcia nie je zlučiteľná s funkciou predsedu alebo predsedníčky.

Organizačné jednotky

Vysokoškolské združenia

Vysokoškolské združenie vzniká na návrh 20 členov, pedagógov a študentov VŠ, ktorí napíšu žiadosť Rade SASA, ktorá schvaľuje jeho vznik. Ak vysokoškolské združenie vyvíja svoje aktivity na pôde VŠ, je potrebné vyžiadať si povolenie príslušného akademického orgánu. Členstvo v regionálnom združení sa nevylučuje s členstvom vo vysokoškolskom združení. A teda, ak ste členom či členkou vysokoškolského združenia, môžete byť členom či členkou aj regionálneho združenia SASA.

Regionálne združenia

Regionálne združenie vzniká tiež na návrh 20 členov alebo členiek, ktorí napíšu žiadosť Rade SASA, ktorá schvaľuje jeho vznik. Členovia a členky regionálneho združenia môžu vyvíjať vlastné aktivity a žiadať Radu SASA o príspevok na svoje činnosti. Každé regionálne združenie si zvolí vlastného delegáta alebo delegátku, ktorý/á sa bude zúčastňovať na stretnutí Rady SASA.

Odborné sekcie

Odborné sekcie vznikajú na návrh 10 členov alebo členiek SASA, ktorí napíšu žiadosť Rade SASA, ktorá schvaľuje ich vznik. Každá odborná sekcia si zvolí svojho garanta alebo garantku, ktorý/á riadi činnost sekcie.

Komisia

Komisie SASA sa priamo podieľajú na napĺňaní činnosti SASA a organizačne ju zabezpečujú. Členom či členkou komisie môže byť akýkoľvek člen alebo členka SASA. Členov a členky komisií navrhujú predsedovia a predsedníčky komisií Rade SASA. Predsedov a predsedníčky komisií SASA menuje predseda či predsedníčka SASA.