Najaktívnejšie členky a členovia

Daša Bombjaková

Daša je sociálnou antropologičkou. Jej výskum sa zameriava na učenie sa detí v egalitárnej, lovecko-zberačskej komunite BaYaka Pygmejov z Konžského pralesa. Študovala sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, kde bola motivovaná k výmennému pobytu na University of East London. Doktorandské štúdium absolvovala na University College London. Daša teraz pôsobí na Slovensku a v júni 2021 bola zvolenou za predsedníčku SASA.

Katarína Böhmová
Katarína Böhmová

Katarína sa venuje UX researchu a human-centered dizajnu. S dizajnérmi v Lighting Beetle pretláča etnografiu do sféry biznisu. Študovala sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. V SASA pomáha so správou webu a tvorbou jeho obsahu.

Stano Lukáč
Stano Lukáč

Stano študoval sociálnu antropológiu a sociológiu na University of Aberdeen vo Veľkej Británii a na Central European University v Budapešti. Vo svojej diplomovej práci sa venoval kontextualizácii rasistických grafitov a demarkácii verejného priestoru v rámci subkultúry futbalových chuligánov a súčasnej sociopolitickej situácie v strednej Európe. Stano pracoval na Inštitúte pre vyšší výskum CEU, koordinoval v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) projekty zamerané na boj s pravicovým extrémizmom, spolupracoval s Nadáciou Milana Šimečku na príprave modelu auditu sociálnej inklúzie na lokálnej úrovni. Neskôr pracoval v tíme projektu To dá rozum, následne prešiel na Štátny pedagogický ústav, kde ako hlavný odborný riešiteľ národného projektu koordinoval tvorbu a implementáciu podporných nástrojov pre školy počas koronakrízy. Momentálne pôsobí na Odbore stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokého školstva na ministerstve školstva.

Ines Herćan
Ines Herćan

Ines je študentkou sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Venuje sa najmä oblasti ekonomickej antropológie a zaujíma sa o otázky týkajúce sa migrácie, práce či genderu. Jej bakalárska práca bola venovaná problematike pracovnej migrácie zo Srbska na Slovensko s dôrazom na jej sociokultúrne a ekonomicko-politické aspekty. Od júna 2021 pôsobí ako členka rady SASA.

Nina Čviriková

Nina pôsobí ako členka rady SASA od septembra 2021, pričom jej hlavnou úlohou je vedenie komisie pre popularizáciu a výučbu. Nina je taktiež študentkou magisterského stupňa sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Svoj prvý terénny výskum uskutočnila v rámci písania bakalárskej práce, v ktorej sa zameriavala na koncept životného štýlu Zero Waste v Bratislave.

Tereza Hraníková

Tereza je študentkou magisterského stupňa sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. V antropológii ju zaujímajú témy výchovy a vzdelávania. Tejto téme sa venovala aj vo svojej bakalárskej práci, kde urobila výskum vo waldorfskej škôlke. V SASA pôsobí ako členka komisie pre výučbu a popularizáciu. Od septembra 2021 pôsobí aj ako členka rady SASA.

Filip Boberić
Filip Boberić

Filip je študent sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Zaujíma sa hlavne o dynamiku mocenských vzťahov a politicko-ekonomicko-sociálne konflikty v kapitalistických zriadeniach. V bakalárskom terénnom výskume v Srbsku sa bližšie venoval postsocialistickej transformácii, sociokultúrnym a triednym konfliktom o urbánny priestor a “právu na mesto” cez analýzu praktík a diskurzov obklopujúcich novootvorené obchodné centrum. Je súčasťou študentstva SASA a od júla 2021 pomáha najmä pri vytváraní obsahu na novom webe SASA.

Juraj Podoba
Juraj Podoba

Akademické záujmy Juraja Podobu obsahujú orientáciu na historickú etnografiu so zameraním na kultúrnu diverzitu v Karpatoch, na tradičnú vernakulárnu architektúru a problematiku ochrany kultúrneho dedičstva. Ďalej sociálne, kultúrne a axiologické zmeny spojené s modernizáciou stredoeurópskych spoločností, s industrializáciou a kolektivizáciou poľnohospodárstva, a kultúrnym konfliktom ako dôsledkom týchto procesov. V tomto rámci sa jeho profesionálny záujem sústreďuje na problematiku osídlenia, stavebnej kultúry a spôsobu bývania vo vzťahu k forme a štruktúre rodiny vo vidieckom prostredí na Slovensku v 20. storočí. Po tretie, študuje problematiku spojenú so súčasnou politickou, ekonomickou a sociálnou transformáciou a jej dôsledkami na každodennú kultúru a spôsob života. V tejto súvislosti sa zameriava na interetnické vzťahy a problematiku vzťahu kolektívnych identít a politického vývoja, etnický konflikt a úlohu nacionalizmu v transformačných procesoch postkomunistických krajín. Ako aj o pôsobenie a úlohu sociálnych hnutí v transformujúcej sa spoločnosti. Po štvrté, zaujíma sa o environmentálnu antropológiu, o vzťahy medzi človekom a životným prostredím, resp. o vzťah medzi kultúrou a prírodou, ako aj o antropologické/sociálnovedné prístupy k problematike udržateľného rozvoja. Publikuje k problematike metodológie a dejín spoločenských vied. Jeho vedecko-výskumné záujmy sú geograficky vymedzené regiónom stredovýchodnej Európy. Juraj je revízorom SASA.