Antropologické potulky svetom ľudských kultúr je cyklus prednášok, na ktorého príprave sa podieľa Slovenská asociácia sociálnej antropológie (SASA) a Ústav sociálnej antropológie pri Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v spolupráci so Strediskom UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Prednášky sú organizované s niekoľkými cieľmi:

1) chceme širšej verejnosti, laickej, ale i kolegyniam a kolegom z iných vedeckých disciplín, ozrejmiť prácu kultúrnych a sociálnych antropológov a antropologičiek, témy, ktorým sa venujú a výskumy, v rámci ktorých zhromažďujú etnografické dáta,

2) z tematického hľadiska sa plánujeme venovať rôznorodým témam a okruhom a priblížiť rôzne kultúry, či komunity vo svetle ich rozmanitosti, či jedinečnosti, ale zároveň s poukázaním na podobnosti rôznych predstáv a postojov naprieč kultúrami,

3) v neposlednom rade, priblížiť a poukázať na dôležitosť výskumov v sociálnych vedách, ktoré pomáhajú porozumieť ľudskému konaniu a kultúrne zdieľaním predstavám, ktoré stoja v jeho pozadí a vo veľkej miere formujú naše každodenné správanie a postupy.

Archív prednášok