publikácie SASA

Vývoj staviteľstva a spôsobu bývania v dedinskom prostredí v 20. storočí.

Etnografické aspekty štúdia kontinuitných a diskontinuitných procesov v podmienkach industrializácie krajiny a socialistickej kolektivizácie poľnohospodárstva.

Juraj Podoba 2011

ÚRYVOK Z KNIHY (s. 10)

Stavebné formy nevznikajú a ani sa nemenia samy od seba, ale v sociálnom kontexte. Istotne sa dajú popísať aj samy osebe a ich zmeny sa dajú presne datovať a začleniť do procesu historického vývinu. Zamerať sa však iba na vnútornú logiku historického vývinu stavebných foriem síce otvára cestu k cennej historickej deskripcii, avšak zároveň uzatvára cestu k vysvetleniu. Historický vývin a jeho premeny sa neodohráva samoúčelne: je tvorený sociálnymi aktivitami a práve tie a ich zmeny sú príčinami zmien v stavebných formách. Kniha Juraja Podobu je nasledovaniahodným príkladom práve tejto analýzy. (Kanovský, Predslov: Spôsoby bývania, stavebná kultúra a sociálne podmienky: ako skúmať materiálnu kultúru?)

Robustné štatistické metódy v sociálnych vedách

Martin Kanovský 2016, Edícia Teórie a metódy zv.1,
Posudzovatelia: Mgr. Andrej Mentel, PhD., Mgr. Martin Hulín PhD.

ÚRYVOK Z KNIHY (s. 6)

Cieľom tejto monografie je opísať najnovšie štatistické metódy, ktoré najmä sociálnym vedcom (psychológom, sociológom, politológom, sociálnym antropológom) umožnia používať a interpretovať klasické, robustné a bayesovské štatistické analýzy s použitím voľne dostupného programu R.

Kognitívna antropológia 1

Martin Kanovský 2011, Publikácie SASA: Edícia Učebné texty, zv. 1,

ÚRYVOK Z KNIHY (s. 7-8)

Táto práca vychádza z vysokoškolských kurzov, ktoré som prednášal na rôznych univerzitách od roku 2002, zväčša pod názvom Kognitívna antropológia. Tak ako samotný kurz, ani tieto študijné texty nebudú koncipované ako prehľad dejín a pôvodu kognitívnej antropológie od jej počiatkov… Tieto študijné texty sú určené pre vyučujúcich a študentov sociálnych vied, najmä sociálnej antropológie a etnológie. Vzhľadom na to, že sú koncipované ako základný prehľad, dajú sa použiť aj pre prvý (bakalársky) stupeň štúdia. Nepredpokladajú teda nijaké predbežné špeciálne znalosti.

Kognitívna antropológia 2

Martin Kanovský 2011, Edícia Učebné texty, zv. 2

ÚRYVOK Z KNIHY (s. 7)

Tento text je druhou časťou študijných textov kognitívna antropológia I… Táto druhá časť sa plne sústreďuje na výskumné problémy a na riešenia, ponúkané súčasnou kognitívnou antropológiou. Prvá časť bola zameraná na to, aby sa položil základ “paradigmy” súčasnej kognitívnej antropológie: teda venovala sa vysvetleniu základných pojmov a teoretických východísk. Druhá časť ponúka príklady aplikácií.

Obálka knihy Etnicita a nacionalismus od Juraja Podobu

Etnicita a nacionalizmus

Juraj Podoba

ÚRYVOK Z KNIHY (s. 9-10):

Politické zlomy, počas 20. storočia približne v dvadsaročných intervaloch meniace charakter režimov vládnucich na území Slovenska, sú spravidla sprevádzané upozorňovaním na prevratnosť doby, ktorú práve žjeme. Istoty, či už skutočné alebo zdanlivé, žiaduce alebo nenávidené, dobou práve vyzdvihované alebo zaznávané často miznú alebo aspoň strácajú svoju spoľahlivosť. Tieto zlomy prinášali zásadné zmeny – 20. storočie je oproti predchádzajúcim výnimočné tým, že každú možnú politickú zmenu sprevádzali aj významné zmeny socioekonomického a sociokultúrneho charakteru. Ideologická podmienenosť striedajúcich sa režimov viedla k ideologickej preferencii určitej skupiny kolektívnych identít, a naopak k marginalizácii až ostrakizácii iných.