Formulár prihlášky

Slovenská asociácia sociálnej antropológie spolu so svojím tímom pre popularizáciu a výučbu organizuje pre žiakov*čky stredných škôl počas školského roku 2022/2023 olympiádu sociálnej antropológie.


Čo je predmetom olympiády?

Predmetom olympiády je súbor štyroch úloh/zadaní, ktoré sú študentmi*kami vypracované v období od 14.10.2022 do 14.1.2023. Zadania budú zamerané na rozvoj kritického myslenia, kreativity a taktiež čítania s porozumením či tvorby vlastných objektívnych názorov. Vypracované zadania sa budú priebežne bodovať a hodnotiť, pričom nazbierané body sa na konci olympiády sčítajú a výherci*kyne budú odmenení*é zaujímavými cenami.

Olympiáda sa týka sociálnej vedy – antropológie, ktorá má najbližšie ku predmetom stredných škôl ako napríklad občianska náuka, náuka o spoločnosti, psychológia či sociológia. Na Slovensku je sociálna antropológia programom vysokých škôl, pričom jednou z nich je i Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Antropológia je holistická veda, ktorá sa zaoberá skúmaním ľudských kultúr, jazyka, správania, či biológie, v minulosti, ako aj v súčasnosti. Podľa amerického vzoru možno rozdeliť antropológiu na 4 subdisciplíny — sociálna alebo kultúrna, lingvistická, fyzická a archeologická antropológia. V európskom kontexte sa tieto subdisciplíny vyučujú a sú formované ako samostatné disciplíny. Sociálna antropológia skúma ľudské kultúry a spoločnosti, ako aj určité kultúrne fenomény vyskytujúce sa v nich, pričom používa etnografiu ako aj dlhodobý terénny výskum v skúmanej komunite na vysvetlenie sociálnych či kultúrnych rozdielov a podobností. Oblasti, ktorými sa antropologičky a antropológovia venujú sa môžu okrem iného týkať kultúry, ekonomiky, náboženstva, politiky, sociálnej štruktúry a organizácie, príbuzenstva či rodových aspektov.

Túto definíciu a ostatné antropologické termíny môžete nájsť na našej stránke v rubrike antropologický slovník. Niektoré z metód, ktoré sa v antropologických výskumoch používajú si vyskúšajú aj samotní*é žiaci*čky, ktorí*é sa do našej olympiády zapoja.

Pre koho je olympiáda určená?

Súťaž je určená pre jednotlivcov*kyne, pričom každý*á študent*ka vopred dostane e-mailom všetky potrebné informácie po tom, ako obdržíme prihlášku. Ak máte záujem o účasť na olympiáde, je potrebné vyplniť Google Forms formulár. Na základe tejto informácie Vás budeme pomocou e-mailu kontaktovať s ďalšími inštrukciami. Formulár je potrebné vyplniť študentkou*om a odoslať do piatku 7.10.2022.


Ak ste žiak*čka alebo učiteľ*ka a chceli by ste vedieť akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať na e-mail:

Olympiádu v rámci SASA a tímu pre popularizáciu a výučbu usporadúvajú Bc. Nina Čviriková a Bc. Tereza Hraníková.