profilová fotografia Heleny Tužinskej

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Helena Tužinská, sociálna antropologička z Katedry etnológie Univerzity Komenského v Bratislave vytvorila v spolupráci s Petrom Turčíkom z RTVS cyklus „Slovník antropologický“, v ktorom vysvetľuje základné antropologické pojmy a problémy. Napríklad, môžete si vypočuť o tom, čo je to antropológia, ako na terénny výskum, ako majú antropológovia viesť rozhovory so svojimi informátormi, ale aj napríklad o otázkach reči, rasy, etnicity, pamäti, či napríklad príbuzenských vzťahov.