Výber vhodnej výskumnej metodológie závisí od cieľa výskumu a od toho, čo presne sa snažíme zistiť. Vo všeobecnosti platí, že dotazníky sú vhodnou metódou skôr pri kvantitatívnych výskumoch. Na druhej strane, antropologický výskum využíva hlavne kvalitatívne metódy. 

Vďaka typickým antropologickým metódam ako zúčastnené pozorovanie, pobyt priamo v teréne a hĺbkové rozhovory s ľuďmi, je takýto výskum vhodný v prípadoch, kedy sa snažíme pochopiť skúmanú problematiku hlbšie, lepšie porozumieť motivácii ľudí a odhaliť vzorce ich správania. Výskum sa vďaka svojim pestrým metódam spolieha nielen na to, čo ľudia hovoria, ale hlavne na to, čo reálne robia. Takúto hĺbku nám dotazník poskytnúť nevie, zatiaľ čo metódy antropologického výskumu to dokážu.