Fotografia zo stretnutia SASA nový web SASA

Slovenská asociácia sociálnej antropológie zaznamenala dôležité udalosti a zmeny v priebehu júna a júla 2021, ktoré naznačujú zvýšenie jej vitality a znovuzrodenú ochotu využiť potenciál, ktorý takýto typ združenia poskytuje. SASA podnikla kroky k vývoju sociálnej antropológie ako vedy, ale aj k posilneniu antropologickej komunity.

Valné zhromaždenie, ktoré sa v podobe online stretnutia konalo 23. júna, prinieslo výrazné zmeny v organizačnej štruktúre SASA. Dovtedajšia predsedníčka organizácie od roku 2018 Danijela Jerotijević totiž podala demisiu, čo aj bolo jedným z hlavných dôvodov zvolania valného zhromaždenia. Za novú predsedníčku SASA bola zvolená Daša Bombjaková, ktorá zároveň predniesla návrh plánu fungovania SASA v bezprostrednej budúcnosti. Zmenami bola postihnutá aj Rada SASA. Andrej Mentel, člen Rady od roku 2018, sa tejto funkcie vzdal, kým za novú členku Rady bola zvolená Ines Herćan, študentka sociálnej antropológie. Výzor Rady sa ďalej po krátkom čase – mimo valného zhromaždenia – zase zmenil začiatkom júla odstúpením Petra Maňa, jej člena od roku 2018.

Nedlho po uskutočnení valného zhromaždenia SASA, nová predsedníčka zvolala zasadnutie Rady 30. júna, taktiež v online priestore. Toto stretnutie sa môže pokladať za ďalšie rozvinutie ideí prednesených na valnom zhromaždení ohľadne aktivizácie SASA. Ústredným bodom zasadnutia bolo určenie a rozdelenie rôznorodých úloh medzi členkami a členmi, ktoré a ktorí predstavili nápady vlastného angažovania sa v rámci SASA v blízkej budúcnosti. Dôraz v konečnom dôsledku bol položený hlavne na bezodkladný vývoj nového webu SASA, nábor členstva, plánovanie hlbšieho preniknutia do študentstva a jeho aktivizácie v rámci SASA, vytvorenie stratégie na priblíženie sociálnej antropológie verejnosti, ako aj riešenie právnych vecí týkajúcich sa zmeny stanov občianskeho združenia a spracovania výročných správ. Týmto spôsobom sa vytvorila základňa chodu organizácie s možnosťou bezprostrednejšieho riešenia daných záležitostí cez individuálne iniciatívy, zodpovednosť a spoluprácu.

Jedným z najvýznamnejších produktov nedávnych dianí je jednoznačne nový web SASA, na ktorého tvorbe sa členky a členovia SASA aktívne podieľajú od konca júna 2021. Za ním predovšetkým stojí Katarína Böhmová, absolventka sociálnej antropológie, ktorá pôsobí v oblasti user experience dizajnu. Dôraz je kladený najmä na minimalistickú estetiku, ktorá v prepojení s funkčnosťou má priniesť zvýšenú prehľadnosť webu a dostupnosť obsahu používateľom a používateľkám. Myšlienkou je, že pripravovaný obsah, ktorý bude pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný, by mal pokrývať viaceré sféry fungovania SASA. Web ponúka informácie o organizačnej štruktúre SASA, jej histórii a víziách – je hlavným nástrojom SASA na jej vlastné predstavenie sa navonok, kde sa záujemcovia a záujemkyne môžu rýchlo oboznámiť, ako s jej fungovaním, tak aj so základnými antropologickými konceptmi, osobnosťami či publikáciami.

Informácie o členstve približujú význam zapojenia sa do chodu združenia, pričom online prihláška jednoduchým spôsobom umožňuje stať sa súčasťou SASA. Rôznorodé články budú sledovať udalosti v rámci SASA, jednak formálnejšie a jednak odľahčené. Budú prinášať informácie z tunajšieho sveta antropológie, ktoré sa týkajú nielen vedecko-akademických zaujímavostí, ale aj praktického uplatnenia antropologických poznatkov. Okrem týchto skôr informatívnych funkcií, dôležitým cieľom nového webu je aj vytvorenie komunity, kde si členky a členovia môžu založiť vlastné profily s informáciami o ich záujmoch, oblastiach pôsobenia a profesionálnych skúsenostiach. Toto umožní ľahšie sieťovanie sa ľudí v antropologickej sfére, ako aj ľahšie prepojenie vedy s praxou, sprostredkovanie projektov či grantov.

Zrýchlenie sa tempa života SASA a ujasnenie jej cieľov a funkcie jej zložiek potenciálne predstavujú začiatok novej etapy slovenskej sociálnej antropológie, ale zároveň zvyšujú tlak na malý počet existujúcich členov a členky SASA. Pribudnutie nových síl do združenia je v tomto momente prioritou, aby sa mohla vybudovať pevná platforma sociálnej antropológie v týchto zemepisných šírkach. Preto SASA rada privíta ľudí z radov študentstva, absolventiek a absolventov, výskumníkov a výskumníčok a všetkých ostatných záujemkýň a záujemcov o sociálnu antropológiu, ktoré a ktorí chcú byť súčasťou aktívneho utvárania prostredia vhodného pre rozvoj sociálnej antropológie ako vedy i komunity. Dizajn a vývoj webu, písanie článkov a správ, organizovanie a/alebo technické pokrytie prednášok, stretnutí a konferencií, edičná a publikačná činnosť, ako aj hľadanie spôsobov na lepšie spojenie SASA s inými organizáciami a jednotlivcami a jej zapojenie do aktuálnych sociálnych problematík – všetky tieto aktivity si vyžadujú aj zasluhujú blízku spoluprácu väčšieho počtu členiek a členov.