Naspäť na zoznam ponúk

Spolok PAMODAJ ponúka odbornú prax pre študentov/študentky a absolventov/absolventky sociálnej antropológie

Jaroslava Panáková, +421944 615 595,  pamodaj.com

Miesto praxe
Bratislava

Pre koho?
Študenti a študentky, absolventi a absolventky soc. antropológie

Druh spolupráce
Študentská stáž / odborná prax

Spolok PAMODAJ ponúka odbornú prax pre študentov sociálnej antropológie so záujmom rozšíriť si praktické zručnosti v oblasti aplikovanej antropológie, a to v rámci projektu Nová agora zameraného na skvalitnenie verejného priestoru na sídlisku „Februárka“ v Bratislave III.

Stručná charakteristika organizácie 

Spolok PAMODAJ je dobrovoľné, nezávislé, spoločenské, kultúrno-umelecké, občianske združenie. Hlavným cieľom Spolku PAMODAJ je združovanie profesionálov a profesionálok (t.j. najmä sociálnych vedcov a vedkýň, filmových a výtvarných tvorcov a odborníkov na informačno-komunikačné technológie, marketing a dizajn), zainteresovaných laikov a ďalších občanov, ktorých záujmy a činnosť sú spojené s tromi oblasťami: sociálnym a psychologickým výskumom, audiovizuálnou tvorbou a aplikovaným rozmerom.

Charakteristika projektu

Na sídlisku „Februárka“ v Bratislave III neexistuje zelený verejný priestor, ktorý by združoval rôznorodé vekové, rodové a profesijné skupiny, a ktorý by fungoval na báze dobrovoľnosti susedov („zdola“). Plocha medzi ul. Sibírska 58 a 60 je tým, čo sa v sociálnych vedách popisuje ako tzv. ne-miesto: nikomu nepatrí, slúži len ako tranzit, chýba mu organizácia, funkčnosť a estetické stvárnenie, a to má dopad na absenciu „žitého“ susedstva a medzigeneračnej výmeny. Cieľom projektu je na základe participatívneho prístupu zo strany obyvateľov vytvoriť hravé, ekologické a podnetné zázemie v duchu poetky, ktoré podporí genus loci novej agory – miesto pre zodpovednú a aktívnu komunitu.Kľúčové princípy projektu: I. Inkluzívnosť a vytvorenie podmienok pre tzv. placemaking a gender mainstreaming. II. Ucelenosť: dostupnosť a vizuálna identita. III. Obsažnosť: komunita je expert. Prístup „zdola“ a participácia. IV. Rušnosť: scénografia prvkov (záhradné, herné, dizajnové) zapája všetky zmysly, zabezpečuje využiteľnosť. V. Kontextuálnosť: príbeh M. Haľamovej (audiozáznam poézie pri lavičke). VI. Ekologickosť: nádrž na dažďovú vodu, jedlé rastliny. VII. Premenlivosť a kontinuita – miesto je v neustálej dynamike, závisí od potrieb jeho užívateľov (individuálny oddych, stretnutia, ekologické vzdelávanie). VIII. Sociálno-vedná dimenzia projektu: Počas rozvoja miesta prebieha výskum a monitoring s cieľom získať spätnú väzbu od miestnych obyvateľov. Prvé kroky k naplneniu „žitého“ susedstva skrz revitalizáciu miesta už boli podniknuté: projekt „Nekonečná lavička“ (Participatívny rozpočet MČ BANM 2019) a základné zázemie (Nadácia SLSP 2020). Aktuálny projekt revitalizácie miesta podporila Nadácia mesta Bratislavy.

Náplň práce

  1. Kvalitatívny výskum o cieľovej skupine. Jedným zo zámerov projektu je podnietiť vznik tzv. „žitého susedstva“. Vízia projektu je, že kultivovanie životného prostredia hoci aj na malej mestskej ploche môže iniciovať a ďalej podnecovať zdravé susedské vzťahy (skrz dobrovoľníctvo, ideovú náplň projektu, rozvoj miesta, organizovanie podujatí, údržbu). Za týmto účelom je nutné realizovať výskum o motiváciách, hodnotách a praktikách miestnych obyvateľov a iných potenciálnych užívateľov vybranej lokality. Analýza dát by mala viesť k návrhu postupov nutných pre revitalizáciu verejného priestoru.
  2. Aktivizácia okolitého obyvateľstva – prostredníctvom priameho kontaktu, letákov do schránky a sociálnych sietí.
  3. Asistencia pri finalizácii návrhu premeny priestoru za účasti miestnych obyvateľov, DSS „Sibírka“ a partnerov – MČ BANM a MIB.
  4. Priebežný monitoring a hodnotenie zrealizovaných postupov a ich dopadov po ukončení projektu.

Osobné predpoklady a zručnosti

  • Kladný vzťah k aplikovanej antropológii
  • Záujem o urbánnu antropológiu je výhodou (nie však podmienkou)
  • Dôslednosť, samostatnosť a komunikatívnosť

Výhody

Teoretické vedomosti aj praktické zručnosti terénneho výskumu využiješ v aplikovanej praxi, ktorá sa bezprostredne dotýka obyvateľov bratislavského sídliska. Tvoja práca bude mať priamy dopad na kvalitu susedstva. Môžeš významne prispieť k tomu, aby  sa princípy ekológie, sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a kultúrnej rôznorodosti bezprostredne pretavili do dizajnu a vizuálnej identity doposiaľ zabudnutého miesta. Taktiež získaš nové pracovné kontakty, keďže projekt predpokladá spoluprácu s Nadáciou mesta Bratislavy, Metropolitným inštitútom Bratislavy a MiÚ BANM.

Kontakt

Jaroslava Panáková

Spolok PAMODAJ

Sibírska 1620/60

831 02 Bratislava – Nové Mesto